La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

La formació professional i les competències del mestre rural com a dinamitzador de la dimensió territorial de l’escola rural (FOPROMAR).

Resum del projecte: 

Aquest projecte neix de la necessitat que tenen els mestres que volen treballar a l’escola rural de rebre una formació específica en aquest àmbit.  Per tal de cobrir aquesta necessitat, el projecte persegueix fer una proposta de pla de formació inicial per a mestres rurals, destinada als estudiants de magisteri, així com una proposta de formació permanent per als mestres que ja estan en actiu.

Per tal d’aconseguir-ho, es començarà per identificar les competències i els sabers latents dels mestres rurals (objectius 1 i 2 del projecte) a través d’enquestes, anàlisi bibliogràfic, biogràfic i de materials. D’aquí en sortirà el Catàleg de competències i bones pràctiques dels mestres rurals i un Inventari de bones pràctiques i sabers latents dels mestres rurals. Posteriorment s’analitzaran els plans de formació existents per poder detectar-ne les mancances i fer, a partir d’aquí, les propostes de formació inicial i permanent pertinents.

Aquest projecte és d’abast transnacional. Hi participen les Universitats de Barcelona, Saragossa, Bordeus i la facultat de Psicologia de Lisboa, representant el món acadèmic, i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, representant els mestres. La Fundació del Món Rural és l’entitat coordinadora del projecte.